Tomáš Viktor Kubíček

Média

Co to jsou média?


Slovo médium má původ v latině a znamená prostředek, zprostředkovatele, to, co něco zprostředkovává a zajišťuje. Média můžeme vyložit jako činitele, nástroj, technologii nebo člověka, který nám něco zprostředkovává. Nejčastěji toto slovo bývá užíváno v souvislosti se zprostředkováním informací či zábavy a označovat tak může např. datové nosiče jako jsou knihy či DVD. V současnosti funguje pojem média nejčastěji jako označení pro hromadné sdělovací prostředky jako jsou rozhlas, televize nebo internetové zpravodajství. Tím, jak média zprostředkovávají politickou, ekonomickou, kulturní a společenskou komunikaci, získávají média obrovský vliv na náš život.

Rozdělení médií:


Média mají více různých způpsobů dělení, kterými mohou být např. technologie, kterou médium užívá, způsob vnímání či míra domýšlení souvislostí příjemců. Média je možné dělit i podle jejich přístupnosti a typu tohoto přístupu. Já uvedu jen pár příkladů:

Z hlediska komunikace:

Televize
Primární média
Umožňují sdělování bez dodatečných pomůcek (např. řeč, gesto, pohyb).
Sekundární média
Ke sdělení využívají technologické pomůcky na straně sdělujícího, ne však na straně příjemce (např. megafon, vesnický rozhlas, tisk).
Terciární média
Vyžadují technologickou pomůcku na straně sdělujícího i příjemce (např. rozhlas, televize, telefon, případně též počítač).
Kvartární média
Jsou založena na globálním elektronickém propojení světa (např. weby, internetové zpravodajství).

Horká a chladná média:

Horká média
Jsou tzv. vysokodefiniční, tedy naplněna informacemi. Divák není nucen si tolik doplňovat a domýšlet souvislosti (např. kniha, rozhlas).
Chladná média
Jsou tzv. nízkodefiniční, nedostatek informací diváka nutí k domýšlení a doplňování souvislostí (např. komiks, televize).
Tisk

Z hlediska technologie

Papírová média:
Média fungující na materiální, převážně tištěné bázi (např. noviny, časopisy - tzv. "tisk").
Digitální média
Jakákoli média, která informace přenášejí za pomoci komprimace do digitálního formátu (audiální, audiovizuální, fotografické a textové materiály v počítačových sítích)

Masmédia


Masmédia neboli masová média jsou média dostupná neomezenému počtu příjemců. Jsou existenčně závislá na zájmu příjemců a sdělení se v rámci nich šíří jednosměrně z jednoho zdroje k příjemcům. Prvním masovým médiem byl periodický tisk, později rozhlasové a televizní vysílání. V současnosti vzrůstá obliba internetového zpravodajství, ale za masmédium můžeme považovat i internetové stránky s vysokým počtem uživatelských příspěvků (Youtube, Facebook). Masmédia jsou nástrojem nepřímé komunikace. Jejich výrazným rysem je skutečnost, že nepodporují vzájemnou interakci komunikátorů, ale že jeden konkrétní ,,vysílatel“ komunikuje s větším množstvím ,,příjemců“, již mezi sebou mají pouze slabé nebo žádné sociální vazby, neznají se a tvoří tak ,,masu“. Mezi masová média patří noviny, knihy, televize a jejich elektronické hodnoty v prostředí internetu.

Nejčastější   "přenačeči"   masmédií


Noviny – někdy se jim říká periodický tisk. Periodický proto, že se pravidlně opakuje (deníky, týdeníky, měsíčníky). První české noviny začaly vycházet už na začátku 18. století.

Další médium, které dokáže najednou předat zprávy hodně lidem současně, je rozhlas. Ten Československý oslaví 18. května 90 let.

O něco mladší je televize, ta letos oslavila 60 let.

Nejmladší je internet. Česká republika byla k Internetu připojena až 13. února 1992.

Jaké cíle mají média?


Média větčinou chtějí vyplnit jeden, nebo více z těchto cílů:

Kdo vlastní média?


Ještě rozdělím média na dvě části:

Média veřejné služby
Médium veřejné služby je označení sdělovacího prostředku, které má příjem z veřejných peněz a definovaný rozsah a povinnosti. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie."
V České republice máme 3 média veřejné služby, a to: Českou televize (ČT), Český rozhlas (ČRo), Českou tiskovou kancelář (ČTK). Ta jsou financována z veřejných peněz, nikoli však od státu, ale přímo od občanů pomocí tzv. koncesionářských poplatků..
Soukromá média
Soukromá (někdy také komerční) média vznikají za účelem zisku. Jejich hlavním zdrojem je reklama. Tato média upravují svůj obsah většinou tak, aby zaujal co největší počet diváků.
Tato média vlastní podnikatelé. Např. Andrej Babiš, Daniel Křetínský, nebo třeba Patrik Tkáč

Pozor ! , Nebezpečí ovlivňování médii !


Média mohou být velmi nebezpečná, protože mohou obsahovat hoax, fake-news, ale hlavně proto, že umějí ovlivňovat lidi. Často ovlivňují lidi v rozhodování a umějí vytvářet paniku. To je přesně ten případ jako koronavirus, když Seznam.cz napsal že v Itálii vykupují obchody, tak lidé v České republice začali panikařit a také honem šli nakupovat zásoby.

Zdroje:


Většinu textu jsem napsal sám, nějaké jsem zkopíroval. Tyto odkazy jsou na stránky z kterých jsem čerpal informace a z kterých jsem částečně i kopíroval :).

https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani/ceska-medialni-krajina/1.dil-uvod-do-sveta-medii
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://wikisofia.cz/wiki/M%C3%A9dia
https://junior.rozhlas.cz/co-jsou-media-8051119
https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2017/patri-ceska-media/
https://slisty.cz/medialni-gramotnost-soukroma-vs-verejnopravni-media/